Tässä on pohja strategiselle hallitusohjelmalle

Juha Sipilän johdolla laaditaan strateginen hallitusohjelma.

Tuleva hallitus aikoo laatia strategisen hallitusohjelman, joka sisältää viidestä seitsemään pääkohtaa. Päätin auttaa ja kokosin ehdotuksen ohjelman pohjaksi.

Sipilän hallituksen strateginen ohjelma:

 1. Tähdellistä on, että valtion raha-asiat, jotka yleinen asema, kallis aika ja viimevuotiset tapahtumat ovat saattaneet ahdinkoon, voidaan järjestää. Ankaralla säästäväisyydellä on pyrittävä saamaan budjetti tasapainoon samalla kuin on huolehdittava että tulot moninaisesta valtion omaisuudesta kehittyvät suotuisaan suuntaan.
 2. Vaikeuksien voittamiseksi on valtion menojen huomattava supistaminen tarpeen. Hallitus on selvillä siitä, että tässä suhteessa vaaditaan, niin raskaalta kuin se monissa kohdin voi tuntuakin, päättäviä toimenpiteitä. Julkisten menojen supistaminen on välttämätöntä myöskin, jotta helpotettaisiin tuotantoelämän mukautumista muuttuneisiin taloudellisiin oloihin.
 3. Monissa suhteissa takapajulla olevia kansan sairaanhoito- ja terveydenhoito-oloja on tehokkaasti parannettava.
 4. Vireillä oleva kuntauudistus toteutetaan siten, että elinvoimaisten kuntien itsenäisyys voidaan säilyttää. Kuntalaisten mielipiteet otetaan kunnallishallintoa kehitettäessä huomioon. Tavoitteena on, että kuntauudistus antaa mahdollisuuden palvelutason kohottamiseen ja kustannusten säästöihin tehokkaiden toimintayksiköiden puitteissa.
 5. Teollisuustuotannon kannattavuuden yleisiä edellytyksiä on parannettava. Jokaiselle kansalaiselle on pyrittävä tarjoamaan hänen ammattitaitoaan ja työkykyään vastaavaa työtä vapailla työmarkkinoilla, jolloin epäterveistä työttömyystöistä voidaan luopua. Mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi on niin tuotantolaitosten kuin yksityisten kansalaisten verotaakkaa alennettava.
 6. Estämällä valtion menojen kasvu nykyisessä vaiheessa pyritään vähitellen luomaan edellytyksiä raskaan verotaakan keventämiselle. Verolainsäädäntö uudistetaan ja verotusjärjestelmäämme kehitetään siten, että se nykyistä vähemmän rasittaa tuotantoa.
 7. Puolustuskuntoisuuden vahvistamista ja kehittämistä hallitus pitää mitä tärkeimpänä. Hallitus lausuu sen vakavan toivomuksen, että hallitus näissä pyrkimyksissään on saava kaikkien niiden piirien kannatuksen, joille puolustuslaitoksen saattaminen korkean tehtävänsä tasalle on kallis, ja että hallituksen työtä tämän päämäärän hyväksi kaikilla tahoilla tuetaan ja helpotetaan.

Kuten huomataan, pyörää ei kannata keksiä uudestaan. Ohjelmakohdat ovat peräisin seuraavista hallitusohjelmista:

 1. Pääministeri Kaarlo Castrénin hallituksen ohjelma 22.4.1919
 2. Pääministeri Juho Sunilan II hallituksen ohjelma 23.3.1931
 3. Pääministeri Aimo Cajanderin III hallituksen ohjelma 12.3.1937
 4. Pääministeri Mauno Koiviston hallituksen ohjelma 23.3.1968
 5. Pääministeri Urho Kekkosen IV hallituksen ohjelma 10.7.1953
 6. Pääministeri Karl-August Fagerholmin III hallituksen ohjelma 29.8.1958
 7. Pääministeri Lauri Ingmanin II hallituksen ohjelma 31.5.1924